Comparison of Clinical Outcomes between Plastic Stent and Novel Lumen-apposing Metal Stent for Endoscopic Ultrasound-Guided Drainage of Peripancreatic Fluid Collections
Ho Cheol Shin, Chang Min Cho, Min Kyu Jung, Seong Jae Yeo
Clin Endosc 2019;52(4):353-359.   Published online 2019 Mar 13     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2018.154
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Head‐to‐head comparison between endoscopic ultrasound guided lumen apposing metal stent and plastic stents for the treatment of pancreatic fluid collections: A systematic review and meta‐analysis
Edson Guzmán‐Calderón, Alfonso Chacaltana, Ramiro Díaz, Bruno Li, Belen Martinez‐Moreno, José Ramón Aparicio
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2022; 29(2): 198.     CrossRef
JPN clinical practice guidelines 2021 with easy‐to‐understand explanations for the management of acute pancreatitis
Tadahiro Takada, Shuji Isaji, Toshihiko Mayumi, Masahiro Yoshida, Yoshifumi Takeyama, Takao Itoi, Keiji Sano, Yusuke Iizawa, Atsushi Masamune, Morihisa Hirota, Kohji Okamoto, Dai Inoue, Nobuya Kitamura, Yasuhisa Mori, Shuntaro Mukai, Seiki Kiriyama, Kunih
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2022; 29(10): 1057.     CrossRef
Comparison Between Lumen-Apposing Metal Stents and Plastic Stents in Endoscopic Ultrasound–Guided Drainage of Pancreatic Fluid Collection
Yunxiao Lyu, Ting Li, Bin Wang, Yunxiao Cheng, Liang Chen, Sicong Zhao
Pancreas.2021; 50(4): 571.     CrossRef
Current status of treatments of pancreatic and peripancreatic collections of acute pancreatitis
Nian-Jun Xiao, Ting-Ting Cui, Fang Liu, Wen Li
World Journal of Gastrointestinal Surgery.2021; 13(7): 633.     CrossRef
Current treatment of pancreatic pseudocysts: a systematic review
V. M. Durleshter, S. R. Genrikh, A. V. Makarenko, D. S. Kirakosyan
Kuban Scientific Medical Bulletin.2021; 28(4): 85.     CrossRef
Metal Versus Plastic Stents for Pancreatic Fluid Collection Drainage
Xianzhu Zhou, Han Lin, Xiaoju Su, Pingping Zhang, Chunting Fu, Xiangyu Kong, Zhendong Jin, Zhaoshen Li, Yiqi Du, Huiyun Zhu
Journal of Clinical Gastroenterology.2021; 55(8): 652.     CrossRef
Editors' Choice of Noteworthy Clinical Endoscopy Publications in the First Decade
Gwang Ha Kim, Kwang An Kwon, Do Hyun Park, Jimin Han
Clinical Endoscopy.2021; 54(5): 633.     CrossRef
Are Lumen-Apposing Metal Stents More Effective Than Plastic Stents for the Management of Pancreatic Fluid Collections: An Updated Systematic Review and Meta-analysis
Shali Tan, Chunyu Zhong, Yutang Ren, Xujuan Luo, Jin Xu, Yan Peng, Xiangsheng Fu, Xiaowei Tang
Gastroenterology Research and Practice.2020; 2020: 1.     CrossRef
A Comparison of Endoscopic Versus Surgical Creation of a Cystogastrostomy to Drain Pancreatic Pseudocysts and Walled-Off Pancreatic Necrosis in 5500 Patients
Patrick Suggs, Timothy NeCamp, John Alfred Carr
Annals of Surgery Open.2020; 1(2): e024.     CrossRef
Endoscopic Ultrasound-Guided Drainage of Peripancreatic Fluid Collections
Eun Young Kim, Robert H. Hawes
Clinical Endoscopy.2019; 52(4): 299.     CrossRef