PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Digestive Endoscopy10.1111/den.135242019325753-760Feasibility study comparing underwater endoscopic mucosal resection and conventional endoscopic mucosal resection for superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumor < 20 mmYoshiyuki Kiguchi, Motohiko Kato, Atsushi Nakayama, Motoki Sasaki, Mari Mizutani, Koushiro Tsutsumi, Teppei Akimoto, Yusaku Takatori, Makoto Mutaguchi, Kaoru Takabayashi, Yasutoshi Ochiai, Tadateru Maehata, Takanori Kanai, Naohisa Yahagihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fden.13524, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/den.13524, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/den.13524, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/den.13524
DEN Open10.1002/deo2.54202121Endoscopic resection of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorMotohiko Kato, Takanori Kanai, Naohisa Yahagihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/deo2.54, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/deo2.54, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/deo2.54
Clinical Endoscopy10.5946/ce.2020.1472021543371-378Efficacy of Underwater Endoscopic Mucosal Resection for Superficial Non-Ampullary Duodenal Epithelial TumorMasanori Furukawa, Akira Mitoro, Takahiro Ozutumi, Yukihisa Fujinaga, Keisuke Nakanishi, Koh Kitagawa, Soichiro Saikawa, Sinya Sato, Yasuhiko Sawada, Hiroaki Takaya, Kosuke Kaji, Hideto Kawaratani, Tadashi Namisaki, Kei Moriya, Takemi Akahane, Junichi Yamao, Hitoshi Yoshijihttp://e-ce.org/upload/pdf/ce-2020-147.pdf, http://e-ce.org/journal/view.php?doi=10.5946/ce.2020.147, http://e-ce.org/upload/pdf/ce-2020-147.pdf
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2017.03.4602017855AB207Sa1223 Therapeutic Outcomes of Endoscopic Resection for Superficial Non-Ampullary Duodenal Epithelial TumorShoichi Yoshimizu, Yorimasa Yamamoto, Junko Fujisakihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510717306491?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510717306491?httpAccept=text/xml
Digestive Endoscopy10.1111/den.1227320142650-56Therapeutic outcomes of endoscopic resection for superficial non-ampullary duodenal tumorYorimasa Yamamoto, Natsuko Yoshizawa, Hideomi Tomida, Junko Fujisaki, Masahiro Igarashihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fden.12273
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2020.03.2992020916AB47-AB48498 EFFICACY AND SAFETY OF UNDERWATER ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION FOR SUPERFICIAL NON-AMPULLARY DUODENAL EPITHELIAL TUMORS: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISNeil Bhogal, Babu P. Mohan, Saurabh Chandan, Amaninder J. Dhaliwal, Harmeet S. Mashiana, Suresh Ponnada, Ishfaq Bhat, Shailender Singh, Douglas G. Adlerhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510720305393?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510720305393?httpAccept=text/plain
Digestive Endoscopy10.1111/den.1225920142635-40Method and timing of resection of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsNaomi Kakushima, Hiroyuki Ono, Toshitatsu Takao, Hideyuki Kanemoto, Keiko Sasakihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fden.12259
Digestive Endoscopy10.1111/den.141032021Efficacy of partial injection underwater endoscopic mucosal resection for superficial duodenal epithelial tumor: Propensity score‐matched study (with video)Yusaku Takatori, Motohiko Kato, Teppei Masunaga, Yoko Kubosawa, Mari Mizutani, Yoshiyuki Kiguchi, Noriko Matsuura, Atsushi Nakayama, Naohisa Yahagihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/den.14103, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/den.14103, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/den.14103
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2021.03.8862021936AB347-AB348ID: 3524343 THE SAFETY AND EFFICACY OF ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION COMPARED WITH ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION IN NON-AMPULLARY SUPERFICIAL DUODENAL EPITHELIAL TUMORS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISAzizullah Beran, Sami Ghazaleh, Jordan Burlen, Justin Chuang, Mohammed Mhanna, Mohammad Shaear, Hazem Ayesh, Kanana Aburayyan, Ali Nawrashttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510721011287?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510721011287?httpAccept=text/plain
Digestion10.1159/000452363201795136-42Endoscopic Submucosal Dissection and Endoscopic Mucosal Resection for Non-Ampullary Superficial Duodenal TumorShu Hoteya, Tsukasa Furuhata, Toba Takahito, Yumiko Fukuma, Yugo Suzuki, Daisuke Kikuchi, Toshifumi Mitani, Akira Matsui, Satoshi Yamashita, Kosuke Nomura, Yasutaka Kuribayashi, Toshiro Iizuka, Mitsuru Kaisehttps://www.karger.com/Article/Pdf/452363, https://www.karger.com/Article/Pdf/452363